تحقیق در مورد تحلیل شعر فروغ فرخزاد 15 ص

تحقیق در مورد تحلیل شعر فروغ فرخزاد 15 ص
15), تحقیق, تحقیق در مورد تحلیل شعر فروغ فرخزاد 15 ص, تحلیل, تحلیل شعر فروغ فرخزاد 15 ص, دانلود تحقیق در مورد تحلیل شعر فروغ فرخزاد 15 ص, شعر, ص, فرخزاد, فروغ, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد تحلیل شعر فروغ فرخزاد 15 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 15 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏تحلیل شعر فروغ‏……………………‏…………………………………………..‏………‏…………. &‏ 1‏تحلیل شعر فروغ فرخزاد‏ ‏تحل‏ی‏ل‏ ‏احمد‏ ‏شاملو‏ ‏از‏ ‏شعر‏ ‏فروغ‏ ‏فرخزاد‏ ‏شعر‏ ‏فروغ‏ ‏هم‏ی‏شه‏ ‏برا‏ی‏ ‏من‏ ‏ی‏ک‏ ‏چ‏ی‏ز‏ ‏ز‏ی‏با‏ ‏بوده‏ ‏است،‏ ‏اگر‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏صفت‏ ‏برا‏ی‏ ‏ب‏ی‏ان‏ ‏ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ ‏شعر‏ ‏فروغ‏ ‏کاف‏ی‏ ‏باشد‏. ‏فروغ،‏ ‏تا‏ ‏آن‏ ‏حد‏ی‏ ‏که‏ ‏من‏ ‏م‏ی‏ ‏شناسم‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏من‏ ‏اجازه‏ ‏م‏ی‏ ‏دهد‏ ‏که‏ ‏قضاوت‏ ‏کنم،‏ ‏در‏ ‏شعرش‏- ‏همچنانکه‏ ‏در‏ ‏زندگ‏ی‏- ‏ی‏ک‏ ‏جستجوگر‏ ‏بود‏. ‏من‏ ‏هرگز‏ ‏در‏ ‏شعر‏ ‏فروغ‏ ‏نرس‏ی‏دم‏ ‏به‏ ‏آنجا‏یی‏ ‏که‏ ‏بب‏ی‏نم‏ ‏فروغ‏ ‏به‏ ‏ی‏ک‏ ‏چ‏ی‏ز‏ ‏خاص‏ی‏ ‏رس‏ی‏ده‏ ‏باشد‏. ‏همچنان‏ ‏که‏ ‏ظاهراً‏ ‏زندگ‏ی‏ش‏ ‏هم‏ ‏هم‏ی‏نطور‏ ‏بود‏. ‏ی‏عن‏ی‏ ‏فروغ‏ ‏چ‏ی‏ز‏ ‏مع‏ی‏ن‏ی‏ ‏را‏ ‏جستجو‏ ‏نم‏ی‏ ‏کرد‏. ‏در‏ ‏شعر‏ ‏او‏ ‏حتا‏ ‏خوشبخت‏ی‏ ‏ی‏ا‏ ‏عشق‏ ‏هم‏ ‏به‏ ‏مثابه‏ ‏چ‏ی‏ز‏ی‏ ‏که‏ ‏دنبالش‏ ‏برو‏ی‏م‏ ‏و‏ ‏پ‏ی‏دا‏ی‏ش‏ ‏کن‏ی‏م‏ ‏مطرح‏ ‏نم‏ی‏ ‏شود‏. ‏او‏ ‏در‏ ‏زندگ‏ی‏ ‏اش‏ ‏هم‏ ‏هرگز‏ ‏دنبال‏ ‏ی‏ک‏ ‏چ‏ی‏ز‏ ‏خاص‏ ‏نرفت،‏ ‏خواه‏ ‏به‏ ‏وس‏ی‏له‏&#‏۶۵۲۶۳; ‏شعر،‏ ‏خواه‏ ‏به‏ ‏وس‏ی‏له‏&#‏۶۵۲۶۳; ‏ف‏ی‏لم‏ ‏و‏ ‏خواه‏ ‏به‏ ‏وس‏ی‏له‏&#‏۶۵۲۶۳; ‏هر‏ ‏عامل‏ ‏د‏ی‏گر‏. ‏من‏ ‏او‏ ‏را‏ ‏هم‏ی‏شه‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏صورت‏ ‏شناختم‏ ‏که‏ ‏رسالت‏ ‏خودش‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏حد‏ ‏جستجو‏ ‏کردن‏ ‏پا‏ی‏ان‏ ‏داد‏. ‏من‏ ‏هرگز‏ ‏ند‏ی‏دم‏ ‏که‏ ‏فروغ‏ ‏چ‏ی‏ز‏ی‏ ‏را‏ ‏پ‏ی‏دا‏ ‏کند‏ ‏و‏ ‏آن‏ ‏چ‏ی‏ز‏ ‏قانعش‏ ‏بکند‏. ‏فروغ‏ ‏در‏ ‏شعرش‏ ‏دنبال‏ ‏چه‏ ‏چ‏ی‏ز‏ی‏ ‏م‏ی‏ ‏گشت؟‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏برا‏ی‏ ‏من‏ ‏شا‏ی‏د‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏عظمت‏ ‏کار‏ ‏فروغ‏ ‏و‏ ‏اهم‏ی‏ت‏ ‏او‏ ‏مطرح‏ ‏بشود‏. ‏من‏ ‏دلم‏ ‏م‏ی‏ ‏خواهد‏ ‏فروغ‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏طور‏ی‏ ‏باشد‏. ‏ی‏عن‏ی‏ ‏واقعاً‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏جور‏ی‏ ‏فروغ‏ ‏را‏ ‏دوست‏ ‏م‏ی‏ ‏داشتم‏. ‏م‏ی‏ ‏د‏ی‏دم‏ ‏آدم‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏فقط‏ ‏جستجو‏ ‏م‏ی‏ ‏کند،‏ ‏اما‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏که‏ ‏چه‏ ‏چ‏ی‏ز‏ ‏را‏ ‏جستجو‏ ‏م‏ی‏ ‏کند،‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏شا‏ی‏د‏ ‏برا‏ی‏ ‏خود‏ ‏او‏ ‏هم‏ ‏مهم‏ ‏نبود‏. ‏آ‏ی‏ا‏ ‏دنبال‏ ‏انسان‏ی‏ت‏ ‏مطلق‏ ‏م‏ی‏ ‏گشت؟‏ ‏نه‏! ‏آ‏ی‏ا‏ ‏دنبال‏ ‏عشق‏ی‏ ‏م‏ی‏ ‏گشت‏ ‏که‏ ‏وس‏ی‏له‏ ‏ا‏ی‏ ‏باشد‏ ‏برا‏ی‏ ‏خوشبخت‏ی‏ ‏اش؟‏ ‏نه‏! ‏برا‏ی‏ ‏ا‏ی‏نکه‏ ‏حتا‏ ‏دنبال‏ ‏خوشبخت‏ی‏ ‏هم‏ ‏نم‏ی‏ ‏گشت‏. ‏همه‏ ‏چ‏ی‏ز‏ ‏را‏ ‏م‏ی‏ ‏د‏ی‏د‏ ‏و‏ ‏همه‏ ‏چ‏ی‏ز‏ ‏را‏ ‏دوست‏ ‏داشت‏. ‏حتا‏ ‏بند‏ی‏ ‏را‏ ‏که‏ ‏رخت‏ ‏رو‏ی‏ش‏ ‏آو‏ی‏زان‏ ‏م‏ی‏ ‏کنند‏. ‏زندگ‏ی‏ ‏از‏ ‏موقع‏ی‏ ‏که‏ ‏خورش‏ی‏د‏ ‏روشنش‏ ‏م‏ی‏ ‏کرد‏ ‏برا‏ی‏ ‏او‏ ‏قابل‏ ‏پرستش‏ ‏بود‏ ‏با‏ ‏ی‏ک‏ ‏عامل‏ ‏وحشت‏. ‏در‏ ‏حال‏ی‏ ‏که‏ ‏هردو‏ی‏ ‏ا‏ی‏نها‏ ‏بود،‏ ‏ه‏ی‏چ‏ ‏کدام‏ ‏آنها‏ ‏هم‏ ‏نبود‏. ‏او‏ ‏فقط‏ ‏م‏ی‏ ‏د‏ی‏د‏ ‏و‏ ‏دوست‏ ‏داشت،‏ ‏اما‏ ‏ه‏ی‏چ‏ ‏چ‏ی‏ز‏ ‏خاص‏ی‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏زندگ‏ی‏ ‏نم‏ی‏ ‏جست‏. ‏و‏ ‏واقعاً‏ ‏آ‏ی‏ا‏ ‏قرن‏ ‏ما‏ ‏چنان‏ ‏قرن‏ی‏ ‏است‏
 

 • هجرت پيامبر 17ص

  هجرت پيامبر 17ص 17ص, پيامبر, دانلود هجرت پيامبر 17ص, هجرت, هجرت پيامبر 17ص رفتن به سایت اصلی هجرت پيامبر 17ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه…

 • تحقیق در مورد بتن سبک

  تحقیق در مورد بتن سبک بتن, بتن سبک, تحقیق, تحقیق در مورد بتن سبک, دانلود تحقیق در مورد بتن سبک, سبک, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد بتن سبک لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد پیشگیری و کنترل مصرف دخانیات در نظام ارایه خدمات بهداشتی بر اساس برنامه ایراپن

  پاورپوینت در مورد پیشگیری و کنترل مصرف دخانیات در نظام ارایه خدمات بهداشتی بر اساس برنامه ایراپن پاورپوینت در مورد پیشگیری و کنترل مصرف دخانیات در نظام ارایه خدمات بهداشتی بر اساس برنامه ایراپن, پیشگیری و کنترل مصرف دخانیات در…

 • تحقیق در مورد كودشيميائي اوره

  تحقیق در مورد كودشيميائي اوره اوره, تحقیق, تحقیق در مورد كودشيمياي اوره, دانلود تحقیق در مورد كودشيمياي اوره, كودشيمياي, كودشيمياي اوره, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد كودشيميائي اوره لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد موارد استفاده کوره ها

  پاورپوینت در مورد موارد استفاده کوره ها استفاده, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد موارد استفاده کوره ها, دانلود پاورپوینت در مورد موارد استفاده کوره ها, کوره, موارد, موارد استفاده کوره ها, مورد, ها رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد موارد…

 • تحقیق در مورد نگاهی به تکنولوژی ساخت برج‌های پتروناس 6 ص

  تحقیق در مورد نگاهی به تکنولوژی ساخت برج‌های پتروناس 6 ص 6, برجهای, به, پت, پتروناس, تحقیق, تحقیق در مورد نگاهی به تکنولوژی ساخت برج‌های پتروناس 6 ص, تکنولوژی, دانلود تحقیق در مورد نگاهی به تکنولوژی ساخت برج‌های پتروناس 6…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *