بررسی نقش خط در ایجاد فضای تجسمی

خط و تركیب بندی,كاركردهای خط,نقش خط در ایجاد فضای تجسمی
کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی نقش خط در ایجاد فضای تجسمی میباشید.

دانلود فایل

خط: خط خطی كردن دوران كودكی از اولین تجربیات انسان است. كودك احساسات خود را با كشیدن بر روی كاغذ دیوار یا هر شی و در دسترس نشان می دهد سپس در مدرسه با خطوطی آشنا می شود كه مفاهیم خاصی دارند و برای نوشتن الفبا، اعداد و ترسیم اشكال هندسی، از آنها استفاده می كند. انسان حتی خطوطی را تجربه می كند كه تنها تصور ذهنی اوست. اگر كف دو دست خود را بهم بچسبانید، در مرز میان دستها خطی را می بیند كه در حقیقت وجود ندارد. از همه جالب تر خط میان آسمان و زمین است كه در ذهن، ایجاد می شود و همه ما می دانیم كه چنین خطی وجود ندارد اما آن را می بینیم. بنابراین تشخیص و تجسم خط بصری مشروط است به این كه در چه وسعتی، با چه فاصله ای و از كدام زاویه دید عناصر بصری را در یك تركیب تجسمی قرار دهیم . در تعریف تجسمی خط عبارت است از حركت یا شكل كمتر بصری خواه بدون ضخامت و به صورت مجرد و خواه با داشتن ضخامت و برجستگی، مثل مرزهای پیرامون یك مسطح، محل برخورد دو سطح با دو زاویه مختلف، مرز حاصل از تباین دو سطح رنگین با تیرگی متفاوت و اثر حركت مداد، قلم مو یا یك شیء نوك تیز بر یك صفحه. انواع خط: كلمه خط ، انواع اندازه ها و ضخامت های مختلف خطوط مستقیم یا منحنی و خطوطی را كه به تدریج پهن و نازك می شوند در بر می گیرد. خط در حوزه طراحی، قدیمی ترین ، مهمترین، و قاطع ترین عنصر بصری است. به طور كلی خط، نقله در حال حركت و ساده ترین شكل نمایش تحرك است. قدرت، سرعت اجرا و سهولت بیان مفاهیم، از خط عنصری ساخته است كه در بسیاری از موارد بر عناصر بصری دیگر برتری می یابد. مجموعه خطوطی كه انسان می تواند به وجود بیاورد سه نوع است. حركت یكنواخت دست در یك جهت خط مستقیم را به وجود می آورد كه آن را می توان با سرعت و دقت ترسیم كرد. خط مستقیم در سه حالت مختلف ترسیم می شود. 1- حالت عمودی 2- حالت افقی 3- حالت مورب خط مستقیم در هر سه حالت جهت و تحرك دارد. ما به صورت غریزی نسبت به خطوط واكنش نشان می دهیم. خط عمودی از نظر بصری احساس تعادلی و ثبات را بر می انگیزد. خط افقی احساس آرامش و یكنواختی را ایجاد می كند. خط مایل پویاترین خط است، جنبش و كشاكش بصری ایجاد می كند، حالتی ناپایدار دارد و تحرك آن بر انجام عمل دلالت می كند. این خط برای ایجاد تعادل تصویری به عناصر دیگر نیازمند است. زیرا بین حالت خطوط افقی و عمودی در نوسان است. همچنین خطی كه به سرعت كشیده شود و با خطی كه آهسته ترسیم شود تفاوت دارد. خطوط ممتد و طولانی ثبات و استحكام بیشتری دارند. خطوطی كه در زمان كوتاه و به صورت بریده بریده اجرا می شوند، احساس تزلزل را بر می انگیزد. كیفیت خط: خطوطی كه در طراحی به كار می روند از نظر كیفیت بر دو نوع است. 1- خطوطی كه بیشتر نشان دهنده حالت های عاطفی و روحی است. 2- خطوطی كه بیش تر بر پایه نظم و تفكر ایجاد می شود و حالت آن از قبل پیش بینی شده است. خطو نه تنها تصاویر واضح و مشخص از آنچه دیده می شود ایجاد می كند بلكه برای تجسم بخشیدن به آنچه، در ذهن طراح شكل گرفته نیز بهترین وسیله است. كاركردهای خط: از مهمترین كاركردهای خط می توان از ایجاد خط مرزی یا كناره نما بدون استفاده از سایه و روشن جزئیات یاد كرد. خط خالاصه ترین وسیله تجسمی است كه مرزهای اشیاء را تعیین می كند یكی دیگر از كاركردهای خط ایجاد بافت است. طراحی با استفاده از تكرار منظم انواع خطوط بافت ایجاد می كند. بافت كیفیت لایه سطحی پدیده هاست كه با دیدن و لمس كردن آن را احساس می كنم. بافت حقیقی هم كیفیت بصری دارد وهم كیفیت لامسه ای كه هر یك احساس را در انسان بر می انگیزد. در بسیاری بر می‌‌انگیزد در بسیاری از آثار هنری بافت كیفیت بصری دارد. یعنی در بافت ما از بافت تنها از طریق دیدن انجام می شود. به كارگیری خطوط در ایجاد بافت تزئینی از دیگر كاركردهای خط است. بافت تزئینی برای پوشاندن سطح  و ایجاد زیبایی به كار می رود. استفاده از خط برای ایجاد سایه و روشن هم یكی دیگر از كاركردهای خط است. همچنین برای نمایش حجم از خطوط هاشوری استفاده می كنیم كه ایجاد بافت بصری می كند. نقش خط در ایجاد فضای تجسمی خط ، گاه بر اثر تلاش مستقیم در جهت ایجاد آن پدید می آید و گاه در اثر ارتباط دوسطح یا دو رنگ یا كنارة شكل و فرم در ارتباط با فضا، ایجاد می شود. در حالت اول، خط تجسمی پدید آمده، نیرویی متحرك و پنهان را در طول مسیر حركت خود جا به جا نموده، از بار عاطفی و حسی برخوردار است. در حالت دوم، خط جنبشی محسوس نداشته و احساس یا كیفیت تجسمی خاصی را در خود خلاصه ندارد. طول ظاهری خط از حركت سریع و مرتبط هر جزء آن پدید می آید. خط ، گاه ادراكی (چشمی – مغزی) از طبیعت را انعكاس می دهد و گاه تصور و رویایی را براساس قواعد بصری كه به سازمان دادن آن پرداخته اند، پدید می آورد. توانایی خطوط در جهت ایجاد ساختار و نظمی منطقی و نیز قدرت بیانی و عاطفی خط، هر یك به گونه ای تحول یافته در نقاشی سدة بیستم به كار گرفته شد. هر واحد خطی به تنهایی گرایش به امتداد یافتن در مسیری ثابت دارد. اما در مجموعه ای وحدت یافته و مرتبط، با امتداد یافتن در مسیرهایی هم جهت با سطوح ارائه شده، به تداخل در مسیرهای حركت می پردازد و نفوذ سطوح در یكدیگر را نمایش می دهد كاربرد ساختاری خطوط به گونه ای كه در این نگاره طرح گشته است. پدیداری حركت بصری به كمك خطوط حركت یك مسیر خطی است. چشم ابتدا و انتهای حركت را دریافت نموده و مسیر حركت را در می نوردد. منظور از حركت بصری در نقاشی بوسیله خطوط، ایجاد پیوند میان اجزای اثر است. به طوری كه گردش چشم را بر روی گسترة اثر ممكن سازد. حركت بصری، گاه بارز و گویاست و با تأكید نقاش بر بازنمایی حركت در كل اثر بوسیله خط توأم گشته و حركتهای متفاوت خطی در مجموع به القای آن می پردازند، و گاه حركت بصری به صورتی آشكار و با پدیدآوردن خطوطی مشخص رخ می نماید. استفاده از خط در جهت به حركت درآوردن چشم بر سطح اثر، در نقاشی تجربی سده های نوزده و بیست نمایشی آشكار و بارز یافته و به عنصری اساسی در نقاشی مبدل گشت. عمق نمائی بوسیلة خط نیز به نوعی ایجاد حركت بصری در جهت سه بعد نمایی می انجامد و حركتی از سطح اثر به درون آن را پدید می آورد. خطای باصره از ابتدائی ترین نقاشیهای بشر، توجه نقاشان را در جهت ایجاد القای عمق و فضاسازی به خود جلب نمود و پرسپكتیو خطی در عصر رنسانس، نقشی مؤثر در ایجاد وحدت وتمركز در نقطه ای از اثر را بر عهده گرفت. پس از تدوین نظریاتی در رابطه با عمق نمایی خطی به همراه به كارگیری تنتالیته های رنگی؛ این آزمونها در آثار دوران باروك به اوج خود نزدیك گردید. تحول نقاشی در سدة نوزده باعث پدید آمدن تصویر نوینی از فضا و بعد گشت و پرسپكتیو خطی – جوی در جهت ایجاد فضایی سه بعدی و طبیعت گرایانه، ارزش بنیادین خود را از دست داد. اما بر نقش خطوط هدایتگر در جهت ایجاد و القای فضایی محصور و انتزاعی ، افزوده گشت. نقاشی بصری با تكیه بر جلوه های تجسمی، به میزان زیادی از خط در ارائه نوع جدیدی از عمق نمایی سود جسته است. حركت خط بر روی صفحه، به طور منظم یا نامنظم به ایجاد سطح می انجامد استفاده از خط در جهت سطح آفرینی، به سطوح پدید آمده حالتی فعال و پرتحرك می بخشد و رابطة میان سطوح را به شكلی روشن و واضح مطرح می سازد. پس از درك این نكته كه كاربرد صحیح ساختار خطی در ایجاد فضایی منسجم و یكپارچه نقشی اساسی بر عهده دارد. می توان اهمیت روابط خط و سطح را بیش از پیش طرح كرد و بر توانایی خط در ایجاد سازه ای تجسمی تأكید ورزید. خطوط در عین حالی كه قدرت پوشانندگی و ایجاد سطح را دارا می باشند، یكدیگر را محو و بی اثر نمی گردانند. چنانچه دو تصویر خطی را بر یكدیگر منطبق سازیم. هر دوی آنها قابل رؤیت خواهد بود. بدین ترتیب، دو یا چند سطح در هم ادغام شده و میزان نفوذ سطوح در یكدیگر را می توان بوسیلة خطوط نمایش داد. حركت سطح در فضا به صورت بسته و در جهت القای فرم را نیز می توان به مدد خط سامان بخشید و حجم داخلی و خارجی فرم را به طور همزمان مرئی نمود. خطوط بریده بریده و منحنی، در كنار اتصالات ظریف افقی – عمودی مهار می گردد و حجمی ملموس و ساختمانی را بدون استفاده از سطوح تخت تیره – روشن و یا والورهای رنگی آشكار می سازد. قلم گذاری خطی در بیكره قبل از ایجاد بافت به بررسی ساختار پیكره پرداخته، گردش فرم در ارتباط با فضا را نمایش می دهد. تفهیم حجم و نمایش فرم در نقاشی بوسیله خطوط توصیفی سایه دار نیز میسر است بدین ترتیب، فرم به گونه ای تخت و مسطح، بدون پرداخت به تیرگی – روشنی، به نمایش خویش می پردازد و بدون آنكه خطوط و شبكه خطی در داخل فرم، به طرح فرورفتگیها و برجستگیهای آن اقدام نمایند. تنها با به كارگیری خطوط كناره نمای سیال و سایه دار نمایشی از حجم را امكانپذیر می سازد. شبكه بندی فشردة خطی به ایجاد سطوح می انجامد و شفافیت خطی، سطوح مختلف را در اتصال با یكدیگر به گونه ای به نمایش در می آورد كه جلو و عقب بودن سطوح، احساس می گردد؛ بی آنكه حجم به گونه ای عینی مشاهده و لمس گردد. قبل از خط و بافت، شفافیت خطی و به كارگیری آن در عرصه نقاشی و طراحی به نظمی نوین و گسترده تر در حوزة هنرهای تجسمی می انجامد. استفاده از این خصوصیت باعث می گردد. دو یا چند فرم به شكلی بصری در یكدیگر تداخل نماید. بی آنكه آشفتگی بصری پدید آید. بدین ترتیب نفوذ سطوح و اشكال در یكدیگر، به كمك خطوط ادامه یابنده به گونه ای مرئی هویدا می گردد و این درك یكبارة موقعیتهای متفاوت فرم در فضا را میسر می گرداند و درك تجسمی یكپارچه ای از ارتباط عناصر و میزان تداخل آنها در فضایی محصور را بدست می دهد. بررسی روابط خط و سطح در جهت آفریدن فضایی تجسمی و مطالعه روابط مستقیم خط و سطح در سدة گذشته، نقاشان را بر این نكته رهنمون گشت كه یكپارچگی روابط خط و سطح در قالب قوانین بصری می تواند به طور هماهنگ با قوانین جهان عینی به ایجاد سیستمی بصری بیانجامد. هر چه زبان تصویر مخاطبین وسیعتری می یابد؛ تلاش در جهت تأثیری مستقیم بر گروهی انبوه از بینندگان افزایش یافته و سعی در دریافت نظم بصری – نهفته در قالب روابط خط و سطح – در جهت وسعت بخشیدن به حیطه زبان تصویری فرونی می یابد. خط به اشكال گوناگون به پدیداری بافت می انجامد. تكرار منظم یا منظم خطوط در ككنار یكدیگر نیروی سطح را شدت بخشیده، بدان جهش و حركت می بخشد. بافتهای خطی گاه توصیفی بوده و به نمایش خصوصیات فیزیكی و قابل لمس، در قالبی بصری، می پردازند، و گاه ویژگیهایی نظیر حركت، ریتم، فشردگی و جهت را در قالب خطوط مرتبط، منتقل می نمایند. بافت خطی در آثار ونگوگ به صورت منظم در ارتباط با رنگ و نمایش بیانی، به صورت قلم گذاری خطی به پوشش دادن سطوح می انجامد و بار عاطفی نهفته در سطح را افزایش داده، بدان تحرك و جهت می بخشد. بافت خطی گاه نیز در جهت القای تیره – روشنی به كار می رود. و به صورت خطوط منظم هاشوری، یا خطوط پیچان و زیگزاگ به نمایش درجه تیرگی و روشنی به وسیله پراكندگی یا تجمع خط، می پردازد. در نقاشی پس از آنكه خطوط اصلی به گونه ای اساسی و ساختاری به ایجاد تركیب بندی موفق گردند، به دو گونه یا در قالب كیفیات توصیفی به ایجاد روابط شكلی می پردازند و یا به گونه ای بیانی به طرح احساس نهفته در عناصر خطی اقدام می نمایند. خطوط می توانند به صورتی ریز شده و پرتحرك نیز به منظور ایجاد توازن در كل اثر به ایفای نقش پرداخته و در قالب بافت، به متعادل نمودن روابط تجسمی بپردازند. آنچه در رابطه با خط و بافت قابل تأكید است. سعی در كنترل این روابط،‌در چهارچوب اثری متعادل است. هماهنگی بافت خطی و خطوط اصلی كنترل كننده، نقشی اساسی در ایجاد اثری تجسمی بر عهده دارد و آن را متعادل می گرداند. خط و تركیب بندی خط از دیرباز نقشی اساسی در ایجاد كالبد اصلی نقاشی بر عهده داشته است. گسترة اثر، در ابتدایی ترین روش با خطی افقی تقسیم گشته و طبیعت یا طبیعت بیجانی را در خود جای داده است. یا با بخش بندی هندسی و بر مبنای شكلهای اصلی چون دایره، مربع و مثلث در داخل اثر عناصر را با هم می آمیزد. با رشد نقاشی در سده های نوزده و بیست رفته رفته نقاش از شبیه سازی فاصله گرفت و با توجه به همبستگی شكلها در ایجاد تعادل و توازن میان رنگ و فرم، نقش خط، به عنوان عنصری نهفته در روابط شكلی اثر بیشتر توجه نمود وتركیبات پیچیده خطی را پدید آورد. خطوط نهفته در اثر، به بیان روابط درونی اجزاء با یكدیگر می پردازد. و بصورت خطی خالص، قابل مشاهده نیست.

 • کتاب سیگنالها

  سیگنالها از مبتدی تا پیشرفته کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام کتاب سیگنالها میباشید. دانلود فایل کتابی کامل برای یادگیری

 • جنبش نرم افزاری

  جنبش نرم افزاری چیست؟,خرید مقاله جنبش نرم افزاری,خرید و دانلود تحقیق جنبش نرم افزاری,دانلود رایگان پژهش جنبش نرم افزاری,دانلود رایگان تحقیق جنبش نرم افزاری,دانلود رایگان مقاله جنبش نرم افزاری,دانلود و خرید مقاله جنبش نرم افزاری کاربر گرامی هم اکنون در…

 • مقاله مدل سازی ارزیابی ریسک حسابرسی (استفاده از یک مشتق دیگر بجای استفاده از مدل پایگاه دانش)

  مدل سازی ارزیابی ریسک حسابرسی (استفاده از یک مشتق دیگر بجای استفاده از مدل پایگاه دانش),مقاله مدل سازی ارزیابی ریسک حسابرسی (استفاده از یک مشتق دیگر بجای استفاده از مدل پایگاه دانش) کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی…

 • تحقیق در مورد بتن غلطکی

  بتن غلطکی,بررسی بتن غلطکی,تحقیق بتن غلطکی,تحقیق در مورد بتن غلطکی,مقاله در مورد بتن غلطکی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تحقیق در مورد بتن غلطکی میباشید. دانلود فایل تحقیق در مورد بتن غلطکی بتن غلطکی (RCC)…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل فضایی ورودی شهرها

  پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق تحلیل فضایی ورودی شهرها,تحلیل فضایی ورودی شهرها,مبانی نظری,مبانی نظری تحلیل فضایی ورودی شهرها,مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل فضایی ورودی شهرها کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل…

 • طراحی و تبیین مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از شبكه‌های عصبی

  بررسی طراحی و تبیین مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از شبكه‌های عصبی,رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از شبكه‌های عصبی,طراحی و تبیین مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از شبكه‌های عصبی کاربر گرامی هم اکنون در حین…

 • دانلود ترجمه مقاله: تاثیر رسانه های اجتماعی در بازاریابی برای شرکت ها (همراه با اصل مقاله به زبان انگلیسی)

  بازاریابی,بازاریابی با استفاده از رسانه های اجتماعی,بازاریابی برای شرکت ها,تاثیر رسانه های اجتماعی در بازاریابی برای شرکت ها,رسانه های اجتماعی,مشارکت مشتری,مقاله تاثیر رسانه های اجتماعی در بازاریابی برای شرکت ها کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام…

 • مجموعه نمونه سوالات درس فیزیک عمومی 2 به همراه پاسخ و روابط و فرمول های این درس

  مجموعه نمونه سوالات درس فیزیک عمومی 2 به همراه پاسخ و روابط و فرمول های این درس کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مجموعه نمونه سوالات درس فیزیک عمومی 2 به همراه پاسخ و روابط و…

 • کتاب پیشگیری و درمان طبیعی سرطان

  پیشگیری و درمان طبیعی سرطان کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام کتاب پیشگیری و درمان طبیعی سرطان میباشید. دانلود فایل کتاب پیشگیری و درمان طبیعی سرطان/78 صفحه/با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای…

 • پاورپوینت نمایه سازی

  بررسی نمایه سازی,پاورپوینت جامع و کامل نمایه سازی,پکیج پاورپوینت نمایه سازی,تحقیق نمایه سازی,دانلود پاورپوینت نمایه سازی,کاملترین پاورپوینت نمایه سازی,مقاله نمایه سازی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت نمایه سازی میباشید. دانلود فایل نوع فایل: پاورپوینت…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهمیت مالیات

  اهمیت مالیات,پیشینه تحقیق اهمیت مالیات,دانلود مبانی نظری اهمیت مالیات کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهمیت مالیات میباشید. دانلود فایل مقدمه توسعه اقتصادی از عمده ترین اهداف اقتصادی کشورهای در…

 • پاورپوینت پژوهش در تاریخ

  بررسی پژوهش در تاریخ,پاورپوینت جامع و کامل پژوهش در تاریخ,پکیج پاورپوینت پژوهش در تاریخ,تحقیق پژوهش در تاریخ,دانلود پاورپوینت پژوهش در تاریخ,کاملترین پاورپوینت پژوهش در تاریخ,مقاله پژوهش در تاریخ کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت پژوهش…

 • تحقیق امام علی (ع) الگوی رهبری در جامعه اسلامی

  آغاز حكومت علی علیه السلام,امام علی الگوی رهبری در جامعه اسلامی,رهبری مبین قانون کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تحقیق امام علی (ع) الگوی رهبری در جامعه اسلامی میباشید. دانلود فایل امام علی (ع) الگوی رهبری در…

 • 200 سوال تستی روانشناسی تربیتی برای آزمون استخدامی آموزش و پرورش

  ۲۰۰ سوال تستی,دانلود,دانلود سوال,دانلود سوال استخدامی,دانلود فایل,دانلود نمونه سوال,سوال تستی,سوال تستی روانشناسی,سوال تستی روانشناسی تربیتی,سوال تستی روانشناسی تربیتی برای آزمون کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام 200 سوال تستی روانشناسی تربیتی برای آزمون استخدامی آموزش و…

 • قرنطینه گیاهی 50 اسلاید

  بررسی قرنطینه گیاهی,پاورپوینت قرنطینه گیاهی,پاورپوینت قرنطینه گیاهی 50 اسلاید,تحقیق در مورد قرنطینه گیاهی,تحقیق و بررسی در مورد قرنطینه گیاهی,قرنطینه گیاهی,قرنطینه گیاهی 50 اسلاید کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام قرنطینه گیاهی 50 اسلاید میباشید. دانلود فایل…

 • دانلود پاورپوینت سرویس اطلاعات هواشناسی كشاورزی جهانی 14 اسلاید

  تحقیق سرویس اطلاعات هواشناسی كشاورزی جهانی 14 اسلاید,دانلود سرویس اطلاعات هواشناسی كشاورزی جهانی 14 اسلاید,سرویس اطلاعات هواشناسی كشاورزی جهانی 14 اسلاید,مقاله سرویس اطلاعات هواشناسی كشاورزی جهانی 14 اسلاید کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود پاورپوینت…

 • تحقیق و بررسی در مورد حراج

  بررسی حراج,تحقیق حراج,تحقیق در باره حراج,تحقیق در مورد حراج,تحقیق در مورد حراج 47 ص,تحقیق کامل در مورد حراج 47 ص,تحقیق و بررسی حراج,حراج 47 ص,دانلود تحقیق حراج,دانلود تحقیق حراج 47 ص,دانلود تحقیق در مورد حراج,مقاله حراج کاربر گرامی هم اکنون…

 • طراحی ساختمان نمونه اقلیمی درسمنان

  چكیده مشخصات اقلیمی شهر سمنان,ساختمان اقلیمی درسمنان,ساختمان نمونه اقلیمی,صرفه‌جویی انرژی منطبق بر معماری شهر سمنان,طراحی ساختمان,ویژگیهای تاسیسات ساختمان,ویژگی‌های معماری ساختمان رستوران کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام طراحی ساختمان نمونه اقلیمی درسمنان میباشید. دانلود فایل معرفی…

 • آشنایی با دانش پایپینگ

  BFD,Bolt Nut,Bushing,Coupling,Cross,Elbow,Equipment List,Flange,Gasket,Isometric,Latrolet,LINE LIST,Olet,P ID,PFD,Plot Plan,PMS,Reducer,Saddle,Shoe,Swage Nipple,Tee,Union,اتصالات,انکر,تجهیزات مورد نیاز لوله کشی,جدول استاندارد ها,روش های اتصال لوله,ساپورت,گاید,لوله,نقشه و مدارک مورد نیاز در پایپینگ,هنگر کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام آشنایی با دانش پایپینگ میباشید. دانلود فایل لوله…

 • مقاله درباره امنیت شغلی با رویكرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری كاركنان سازمان

  استرس,امنیت شغلی,ایمنی,ایمنی و امنیت,ایمنی و سلامت,ایمنی و سلامت حرفه ای,ایمنی و نقش ان درنگهداری كاركنان سازمان,برنامه های ایمنی,بهداشت محیط کار,تعریف ایمنی,خطر بالقوه,دانلود,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,رویكرد ایمنی و سلامت و,فشار روانی,مدیریت استرس,مفهوم ایمنی,نقش ایمنی در کار کاربر گرامی هم اکنون…

 • دانلود مقاله اجرای تکنیک های داده کاوی

  اجرای تکنیک های داده کاوی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود مقاله اجرای تکنیک های داده کاوی میباشید. دانلود فایل داده های مورد استفاده در این پروژه از پایگاه داده دانشگاه آزاد قزوین تهیه شده…

 • کارآموزی گزارش کار - كارخانه فراورده های لبنی آستان قدس رضوی

  تحویل شیر خام,گزارش کار كارخانه فراورده های لبنی آستان قدس رضوی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام کارآموزی گزارش کار - كارخانه فراورده های لبنی آستان قدس رضوی میباشید. دانلود فایل گزارش کار معارفه    11/7/86 كارخانه…

 • دانلود خلاصه پروتکل آموزش خوش بینی و مثبت اندیشی

  پروتکل آموزش,خوش بینی,دانلود خلاصه,مثبت اندیشی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود خلاصه پروتکل آموزش خوش بینی و مثبت اندیشی میباشید. دانلود فایل مشخصات « خلاصه پروتکل آموزش خوش بینی و مثبت اندیشی » تعداد جلسات…

 • روش تحقیق افت تحصیلی

  تعریف و مفاهیم و اصطلاحات,روش تحقیق افت تحصیلی,وضعیت مطالعات در جهان کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام روش تحقیق افت تحصیلی میباشید. دانلود فایل فهرست مطالب عنوان                                        صفحه فصل اول مقدمه                                        1 بیان مساله…

 • گزارش کارآموزی در اداره آب و فاضلاب

  Apprenticeship report at the Water and Wastewater,گزارش کارآموزی آب و فاضلاب رایگان,گزارش کارآموزی در اداره آب و فاضلاب رایگان,گزارش کارآموزی رایگان کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام گزارش کارآموزی در اداره آب و فاضلاب میباشید. دانلود…

 • دانلود پاورپوینت از حفاری تا پمپاژ

  از حفاری تا پمپاژ,تحقیق از حفاری تا پمپاژ,دانلود از حفاری تا پمپاژ,مقاله از حفاری تا پمپاژ کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود پاورپوینت از حفاری تا پمپاژ میباشید. دانلود فایل فرمت فایل : پاورپوینت قسمتی…

 • پژوهش ساعت دیجیتال به زبان سی شارپ

  برنامه,برنامه نویسی,ساعت,سی شارپ کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پژوهش ساعت دیجیتال به زبان سی شارپ میباشید. دانلود فایل پروژه در محیط ویندوزفرم ویژوال استودیو نوشته شده است ساعت کاملا داینامیک است و می توان آن…

 • گزارش كارآموزی در كارخانه واگن پارس

  دانلود گزارش کارآموزی در كارخانه واگن پارس,كارخانه,كارخانه واگن پارس,کاراموزی در كارخانه واگن پارس,کارورزی در كارخانه واگن پارس,گزارش کاراموزی در كارخانه واگن پارس,واگن پارس کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام گزارش كارآموزی در كارخانه واگن پارس میباشید.…

 • مبانی نظری و پیشینه هوش معنوی

  مبانی نظری و پیشینه هوش معنوی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه هوش معنوی میباشید. دانلود فایل بصورت فایل ورد همراه با منابع هوش معنوی نظریه هوش معنوی پس از آنکه برای…

 • پاورپوینت تحلیل فضای شهری میدان یا فلکه

  بررسی فضای شهری میدا ن یا فلکه,تحقیق میدا ن یا فلکه,تحلیل فضای شهری میدا ن یا فلکه,دانلود پاورپوینت تحلیل فضای شهری میدا ن یا فلکه,فضای شهری میدا ن یا فلکه,مقاله تحلیل فضای شهری,مهندسی معماری,میدا ن یا فلکه کاربر گرامی هم…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *